سنسور نوری

نوعی دیگر از سنسورهای مجاورتی می باشند که بر اساس ارسال ودریافت نور مدوله شده کار می کنند. نور مدوله شده  پالس هایی با فرکانسی مابین 5-30kHz می باشد و استفاده از نور مدوله شده سبب بالا رفتن رنج تشخیص سنسور و همچنین پایین آمدن اثر نور محیط بر روی سنسور می شود، این نورمی تواند در طیف نور مرئی سبز تا نور نامرئی مادون قرمز باشد .

سنسورهای نوری به سه دسته مطابق زیر تقسیم بندی می شوند: 

سنسور های نوری یک طرفه (Diffuse)

سنسور های نوری رفلکتوری (Retro-reflection)

سنسور های نوری دو طرفه (Through Beam)

کاربرد سنسور نوری آتونیکس

برای تشخیص فاصله ، عدم حضور یا حضور اشیاء با استفاده از فرستنده و گیرنده نور استفاده می شوند.

در ادامه سری های مختلف سنسور نوری آتونیکس آمده است: