از این بخش میتوانید نرم افزارها و فایل های راهنمای مربوط به محصولات دلتا را با لینک مستقیم دانلود کنید.

[it_feature align=”text-center” feature_title=”دانلود نرم افزار WPL-Soft” feature_subtitle=”نرم افزار برنامه نویسی PLC دلتا” feature_link=”url:https%3A%2F%2Favaelectric.ir%2Fdownload%2FDELTA_IA-PLC_WPLSoft-V2.48_SW_20191218.zip|title:%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF!|target:%20_blank|” feature_image=”10365″]DVP series PLCs, VFD, TP70P series
Windows® XP/Vista/7(32-bit/64-bit)/8/10(64-bit)[/it_feature]
[it_feature align=”text-center” feature_title=”دانلود نرم افزار HMI دلتا” feature_subtitle=”مخصوص برنامه نویسی HMI دلتا” feature_link=”url:https%3A%2F%2Favaelectric.ir%2Fdownload%2FDELTA_IA-HMI_DOPSoft-2-00-07-04_SW_TC-SC-EN-SP_20171214.zip|title:%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF!|target:%20_blank|” feature_image=”10340″]

 DOP-100 Series
V4.00.06.66

Windows 7 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit

[/it_feature]
[it_feature align=”text-center” feature_title=”دانلود نرم افزار ASDA-Soft” feature_subtitle=”مخصوص ارتباط بین PC و Servo دلتا” feature_link=”url:https%3A%2F%2Favaelectric.ir%2Fdownload%2FDELTA_IA-ASDA_ASDA-Soft-V5-4-1-0_SW_TSE_20191009.zip|title:%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF!|target:%20_blank|” feature_image=”10356″]

 DOP-100 Series
V4.00.06.66

Windows 7 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit

[/it_feature]